O obci

Historie obce

Znak obce Srbice
Historie
První písemná doložená zmínka o obci Srbice je z roku 1403.
Původní název obce byl Řeřevice, tento název se postupem času vyvíjel - Rzezywicze, Rzeziewicze, 1787 Serbic, Srbice, Serbitz, (Řeřivice)1848, 1854 Srbice (Řeřivice). 1905 Srbice vlastně Řeřevice, německy Serbitz. Připouští se, že vznik slova Řeřevice je odvozen z faktu, že v blízkosti uhelných slojí, které v místech, kde vycházejí na povrch, stávají se místem vzniku častých požárů. (Řeřavé uhlí). Po germanizaci krajiny vznikla z českého názvu obce Řeřevice obec Serbitz. (Srbice).
V osmdesátých letech 19. století patřily k Srbicím obce - Drahkov, Kvítkov, Suché, Žichlice i Věštany. Při sčítání obyvatel obce 31.XII.1878 měly samotné Srbice 426 obyvatel, 418 katolíků, 8 protestantů, 420 Němců, 6 Čechů. Obec byla přifařena k Farnímu úřadu Modlany. V roce 1921 má ale již 512 obyvatel, z toho 302 Němců a 210 Čechů.
V roce 1898 vykoupil Wolf Peruc celou ves a poddoloval ji.
V dalších letech se dělí obec na Staré a Nové Srbice, toto pojmenování se traduje do dnešních dnů z důvodu dvojí výstavby nové obce. Původní poddolovaná zanikla. Koncem 19. století se mění charakter obce ze zemědělsko - průmyslového na průmyslově - zemědělský. Tento vývoj byl urychlen silničním a blízkým železničním spojením, rovněž rychlým rozvojem důlní činnosti v oblasti obce. Z řady dolů je nutné jmenovat - Austria II, Prokop, Bohemia, Rabe a Emanuel. Tyto doly zaměstnávaly v první polovině 20. století cca 600 horníků.
Srbice však stály poněkud mimo rozvíjející se český národní život, který vyrůstal ze skromných začátků koncem 19. století. Na přelomu století stojí Obecní zastupitelství na třech pilířích politických stran - německých sociálních demokratech, českých sociálních demokratech a německém volebním souručenství.
České děti ze Srbic navštěvují ve třicátých letech české školy v Trnovanech a Sobědruhách. V samotné obci zůstává expozitura české školy. 1937 je v obci ustaven Český hasičský sbor.

Za okupace byla obec podřízena německému fašistickému diktátu. Po osvobození a na konci 2. světové války se stává obec Srbice znovu nakrátko skutečnou samostatnou obcí. Po odsunu Němců na základě Benešových dekretů se změnila v obci politická a sociální struktura. Vývoj tohoto nového složení obyvatelstva násilně ukončil nástup komunistické diktatury v zemi. Obec podléhá politicky a ekonomicky centrálnímu řízení země s MNV v obci.
V padesátých letech 20. století se mění charakter obce opět z průmyslového na zemědělský.
Obyvatelstvo obce je z části zaměstnáno v místním JZD, které je později přičleněno k velkému celku JZD Krušnohor 1964, z části v teplických podnicích.
Až po roce 1989, kdy Česká republika navázala na demokratické principy První republiky nabývá obec Srbice v plné míře statut samostatně hospodařící obce s vlastním Obecním úřadem.

Pro obec Srbice vypracoval autor obecního znaku
V Teplicích 7.11.2000 Martin Tomášek

Kostel